Policy

Minimera

Integritetspolicy

Minimera

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sveriges Modellflygförbund (nedan kallad SMFF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SMFFs verksamhet. SMFF har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SMFF ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

SMFF behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

SMFF hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

SMFF behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och SMFFs hemkommun.

SMFF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i forumet
 • Forumadministration
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av SMFF
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud till forum

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om SMFF vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

SMFF har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom SMFFs verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i forum Avtal
Forumadministration Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Kontakt med SMFF forum Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud till forum Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SMFF kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i SMFF har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SMFFs behandling av dina personuppgifter. SMFF ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SMFF ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i forumet via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

  Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

  Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

  Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SMFFs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

  Mer information om hur SMFF arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

  Om du vill veta mer

  Har du frågor om SMFFs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 • Arbetar...
  X